Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Vilkår for Rica Business Partner

Avtalens bakgrunn
Kunden har behov for hotelltjenester i sin virksomhet med minimum 50 overnattinger i året. og ønsker med denne avtalen å knytte seg til Rica Hotels som sin leverandør av hotelltjenester.

Varighet
Avtalen løper fra registreringsdato til den blir sagt opp av en av partene med 3 måneders gjensidig oppsigelsesfrist.

Kundepriser
Det blir gitt 15 % på Rica Hotels´ dynamiske priser. Kundeprisen gjelder for individuell overnatting (inntil 10 personer). Rica Business Partner-priser gjelder ikke for juniorsuiter og suiter. Rica Business Partner-priser inkluderer frokost.

Rica Business Partner-avtalen gir også 4 % rabatt på dagmøter og kurs- og konferansepakker. Kundeprisene gjelder for grupper på minimum 10 personer, og inneholder følgende:
Konferansepakke helpensjon:
- Overnatting med frokost
- To retters lunsj eller lunsjbuffé
- To kaffepauser, hvorav en med kake eller frukt
- Tre retters middag
- Leie av møterom med standard teknisk utstyr
Dagmøter:
- 2 kaffepauser, og/eller kake
- To retters lunsj eller lunsjbuffé
- Leie av møterom med standard teknisk utstyr
Standard teknisk utstyr: Projektor, internett, flippover, overhead, lerret, whiteboard, penner og papir til deltakerne

Hotel Norge: Avtalepris gjelder ikke i perioden 21.06 – 18.08.
Rica Dyreparken Hotel: Sommertillegg på avtalepris, NOK 250, i perioden 21.06 – 18.12.

Kontakt respektive hotell direkte eller Rica Hotels sentralt for pris på forespørselen.

"Block-out" perioder
I enkelte perioder kan det på destinasjoner med spesielle arrangementer ikke finnes rom til Rica Business Partner-priser. Dersom det ikke finnes rom Rica Business Partner-priser kan det fortsatt finnes rom i andre priskategorier. Slike perioder kan f. eks. være under Oljemessen i Stavanger, NorShipping i Oslo, større kongresser, el.l.
> Block-out datoer

Standard kjøpsbetingelser

1. Endringer i skatte- og avgiftsbetingelser
Kundeprisen er gitt på bakgrunn av dagens skatte- og avgiftsbetingelser. Dersom det skulle bli vedtatt endringer i skatte- og avgiftsbetingelsene for Rica Hotels, for eksempel endrede satser, økt avgifts- eller skatteplikt eller reduserte fradragsmuligheter, har Rica Hotels rett til å endre Kundeprisene tilsvarende skatte- og avgiftsendringen fra samme dato som endringen trer i kraft.
2. Endringer i lønnsbetingelser og konsumprisindeks i Norge
Kundeprisen er gitt på bakgrunn av dagens kostnadsnivå. Rica Hotels har rett til å endre Kundeprisene innenfor den meromkostning som påføres dersom:
a) Lønnsoppgjøret blir på mer enn 3 % årlig (ny pris gjelder fra 1. mai samme år).
b) Konsumprisindeksen blir på mer enn 2 % årlig (iht konsumprisindeksen fra 1. desember foregående år til 1. desember gjeldende år. Effektiv fra 1. januar neste år).
3. Betalingsbetingelser - gebyrer
Kunden skal betale kontant, med reisebyråvoucher eller ved bruk av kredittkort senest ved utsjekk.
I forbindelse med fakturering av kurs og konferanser avtales betalingsbetingelsene direkte med hotellet. Faktureringsgebyr tilkommer.
Eventuell kreditt skal avtales på forhånd direkte med hotellet/konferansestedet. Kredittiden er i så fall 14 dager.
Dersom Kunden betaler etter forfall beregnes forsinkelsesrenter i henhold til morarenteloven av 17. desember 1976 nr. 100.
4. Avbestilling
Avbestilling av hele kurs eller grupper på 10-50 personer kan Kunden gjøre vederlagsfritt inntil seks uker før ankomstdagen. For grupper over 50 personer avtales egne avbestillingsregler direkte med hotellet. Inntil sju dager før ankomstdagen kan Kunden redusere deltakerantallet med inntil 20 % uten at hotellet har krav på vederlag. Ved overskridelse av ovennevnte frister eller reduksjoner er Kunden forpliktet til å betale 55 % av avtalt pris i det bestilte antall døgn for de rom som ikke ble benyttet.
Avbestilling av enkeltrom eller dobbeltrom ellers må gjøres innen kl.1600 i Norge på ankomstdagen og kl.1800 dagen før ankomst i Sverige. Avbestilling som skjer senere enn dette tidspunkt eller no-show faktureres med 100 % det første døgnet.
Rica Hotels har kun rett på vederlag ved avbestilling i den utstrekning hotellet ikke får leid ut de bestilte værelsene til andre.
5. Informasjon
Kunden forplikter seg til å gjøre avtalens innhold kjent for de ansatte hos Kunden. Kunden forplikter seg videre til å virke for at de ansatte benytter seg av tilbudet i denne avtalen i størst mulig utstrekning.
6. Konfidensialitet
Partene er enige om at nærværende avtale og gjennomføringen av denne skal behandles konfidensielt. Plikten til konfidensialitet gjelder dog ikke dersom partene er forpliktet til å gi opplysninger i henhold til lov eller forskrift, eller i henhold til pålegg fra offentlig myndighet. Plikten til konfidensialitet skal heller ikke virke som noen hindring for Kundens bekjentgjørelse og informasjon om avtalen innad i organisasjonen, jfr. punkt 5 ovenfor.
7. Tvisteløsning
Dersom noen av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser i henhold til avtalen, har den annen part rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.
Enhver tvist om forståelsen eller gjennomføringen av denne avtale i Norge skal avgjøres endelig ved voldgift i henhold til lov av 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift. Partene oppnevner hver sin voldgiftsdommer innen to uker fra den dag voldgiftsforhandlinger blir begjært. De utpekte voldgiftsdommerne velger i fellesskap en tredje voldgiftsdommer som skal være rettens formann. Voldgiftsstedet skal være Oslo og voldgiftsspråket skal være norsk. Voldgiftsbehandlingen og voldgiftsrettens avgjørelse skal være konfidensiell og de involverte personer fra begge sider skal være underlagt taushetsplikt.
Enhver tvist om forståelsen eller gjennomføringen av denne avtale i Sverige skal løses for de ordinære svenske domstoler.
8. Avtalebegrensninger
Rica Hotels er ikke ansvarlig for skade som følge av lovbrudd, lovendring, krig, streik, blokade, boikott, lock-out eller andre lignende omstendigheter. Forbeholdet angående streik, blokade, boikott og lock-out gjelder også selv om Rica Hotels er formål for eller selv inngår i en sådan konflikt. Rica Hotels er heller ikke ansvarlig for å erstatte skader som inntrer, dersom Rica Hotels har handlet normalt og fulgt de normer som gjelder for hotell- og restaurantbransjen.

Del denne siden

Fant du det du lette etter?

Ja Nei

Finn kurs- og konferansehotell

Få våre beste tilbud og nyheter på e-post Send

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Prisgaranti